2008

Πλήρης κάλυψη: Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετοχών

Το Δ.Σ. της εταιρίας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (εφεξής η Εταιρία) γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους, ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ποσού �8.749.125,00 με την έκδοση και διάθεση 29.163.750 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας �0,30 η κάθε μία και τιμή διάθεσης �0,55 ανά μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 3 νέες κοινές ονομαστικές για κάθε 5 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές που αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 23.06.2008, καλύφθηκε πλήρως.

Ειδικότερα οι παλαιοί μέτοχοι άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης από τις 12/09/2008 έως και τις 26/09/2008 με την καταβολή συνολικού ποσού �13.329.594,30, που αντιστοιχεί σε 24.235.626 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο υπαναχώρησης, από τις 19  έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2008 η οποία και συνέπεσε με το χρονικό διάστημα της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, ουδείς μέτοχος της εταιρίας που συμμετείχε στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας εκδήλωσε την επιθυμία του να υπαναχωρήσει από τη συμμετοχή του. Με την από 29/09/2008 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας διατέθηκαν 17.134 μετοχές σε προεγγραφές μετόχων και 4.910.990 μετοχές στην ALPHA BANK δυνάμει της σχετικής σύμβασης εγγύησης κάλυψης.

Το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε 100% και το συνολικό αντληθέν ποσό σε �16.040.062,50.

Κατόπιν των ανωτέρω, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά �8.749.125,00, ενώ η υπέρ το άρτιο διαφορά ποσού �7.290.937,50 ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το ’ρτιο».
Οι νέες μετοχές, που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ, που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.
Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.
29/09/2008

Το Διοικητικό Συμβούλιο