2008

Ενημέρωση σχετικά με τα όρια του άρθρου 9 του N. 3556/2007

Η εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (δ.τ. INTRAKAT) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που επιβάλλει ο Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με την εγκύκλιο υπ’αριθμ. 32 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα “Λειτουργία των Κοινών Επενδυτικών μερίδων και διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 3/403/8.11.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς”, για τον υπολογισμό των ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Ν.3556/2007, κάθε υπόχρεο πρόσωπο, που τυγχάνει συνδικαιούχος με τρίτα πρόσωπα σε κοινή επενδυτική μερίδα, υποχρεούται να αθροίζει τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε κινητές αξίες που ανήκουν στην ατομική του μερίδα με τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε κινητές αξίες που περιέχονται στην κοινή επενδυτική μερίδα και των οποίων είναι συγκύριος.

Στην ίδια υποχρέωση βάσει του Ν. 3556/2007 υπόκεινται και οι λοιποί συνδικαιούχοι της κοινής επενδυτικής μερίδας, δεδομένου ότι τα πρόσωπα αυτά είναι συγκύριοι του συνόλου των καταχωρηθέντων στην κοινή επενδυτική μερίδα κινητών αξιών.