2008

Διάθεση ενημερωτικού δελτίου

Η εταιρία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις  28/08/2008, είναι διαθέσιμο από την Τετάρτη 3/09/2008 στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, “https://www.intrakat.gr/”, στην ιστοσελίδα του Συμβούλου Έκδοσης http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=5224, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus/ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς http://www.hcmc.gr.