2023

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον ν. 3556/2007

Παιανία 27/06/2023

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και διακριτικό τίτλο «INTRAKAT», σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια των από 26.06.2023 γνωστοποιήσεων που έλαβε από την Εταιρεία BLUE SILK (CY) LTD και τον κ. Κωνσταντίνο Αγγέλου, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου αυτών επί μετοχών της Εταιρείας, γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Την 21.06.2023 η εταιρεία ΒLUE SILK (CY) LTD, η οποία έχει νομίμως συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας της Κύπρου και η οποία ελέγχεται από τον κ. Κωνσταντίνο Αγγέλου, προέβη στην απόκτηση κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας. Ως εκ τούτου το ποσοστό που κατέχει η εταιρεία BLUE SILK (CY) LTD άμεσα και ο κ. Κωνσταντίνος Αγγέλου έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρείας ΒLUE SILK (CY) LTD, διαμορφώνεται σε 15,60% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 25.043.520 κοινές ονομαστικές μετοχές, έναντι ποσοστού 13,73% πριν την ως άνω απόκτηση.