2023

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007

Παιανία 16/10/2023

Η INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (εφεξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια της από 12/10/2023 γνωστοποίησης της εταιρείας ENVIRTUS INVESTMENSTS LTD σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου αυτής επί μετοχών της Εταιρείας, γνωστοποιεί ότι την 09/10/2023 το ποσοστό συμμετοχής της ENVIRTUS INVESTMENSTS LTD στην Εταιρεία ανήλθε σε ποσοστό 5,160% (8.282.500 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου) του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η ENVIRTUS INVESTMENSTS LTD δεν ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα και δεν ελέγχει άλλη επιχείρηση/επιχειρήσεις που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή στην Εταιρεία.