2008

Γνωστοποίηση περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε σώμα

Γνωστοποιείται από την εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και το διακριτικό τίτλο INTRAKAT,  ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, πενταετούς θητείας, που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23-06-2008, συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 23-06-2008 απόφαση του Δ.Σ. Η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα έχει ως ακολούθως:

 1. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
 2. Δημήτριος Χ. Κλώνης, Α’ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
 3. Αλέξανδρος Ε. Μυλωνάκης, Β’ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
 4. Πέτρος  Κ. Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 5. Νικόλαος – Σωκράτης Δ. Λαμπρούκος, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 6. Χαράλαμπος Κ. Καλλής, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 7. Ευάγγελος Π. Σακκάς, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 8. Αριστοτέλης Γ. Αννινος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 9. Γεώργιος Α. ’ννινος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 10. Αναστάσιος Μ. Τσούφης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 11. Ιωάννης Κ. Χρυσικόπουλος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος