2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου)

Παιανία 14/07/2023

Η INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, διακριτικός τίτλος INTRAKAT (στο εξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια της από 13/07/2023 γνωστοποίησης της εταιρείας «CASTELLANO PROPERTIES LIMITED», (στο εξής η «CASTELLANO»), σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου αυτής επί μετοχών της Εταιρείας, γνωστοποιεί την ακόλουθη μεταβολή επί των δικαιωμάτων ψήφου επί των μετοχών της Εταιρείας:

  • Στις 10/07/2023 η «CASTELLANO», η οποία έχει νομίμως συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας της Κύπρου, διέθεσε μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών συνολικά 1.600.000 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 0,996% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της Εταιρείας.
  • Συνεπεία της ως άνω υπό (1) διάθεσης, κατά την 10/07/2023, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της «CASTELLANO» στην Εταιρεία διαμορφώθηκε σε 14,749% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της Εταιρείας, έναντι προηγούμενου ποσοστού 15,746%.

Σημειώνεται ότι οι πραγματικοί μέτοχοι της «CASTELLANO» είναι οι κ.κ. Ηλίας Γκότσης, Ευγενία Γκότση,  Ροδαμάνθη Γκότση και Μιχαήλ Γκότσης, με ποσοστά συμμετοχής 25% έκαστος. Εντούτοις, η «CASTELLANO» δεν αποτελεί «ελεγχόμενη επιχείρηση» κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν. 3556/2007, από τα ανωτέρω ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ούτε άλλως συντρέχει η περίπτωση (α) του άρθρου 10 του Ν. 3556/2007 ή η περίπτωση (ε) του άρθρου 2 του Ν. 3461/2006.