2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου)

Παιανία 09/02/2023

Η INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, διακριτικός τίτλος INTRAKAT (στο εξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια,

  • της από 02.02.2023 έναρξης διαπραγμάτευσης στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χ.Α. των 85.470.086 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, (οι «Νέες Μετοχές») της Εταιρείας, που προέκυψαν από την Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 01.12.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (η «Αύξηση»), καθώς και της πιστοποίησης καταβολής του ποσού της Αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 30.01.2023 και
  • των από 07.02.2023 γνωστοποιήσεων της Εταιρείας ADAMAS GROUP LIMITED και του κ. Δημήτριου Κούτρα,

γνωστοποιεί ότι επήλθε η ακόλουθη μεταβολή επί των δικαιωμάτων ψήφου επί των μετοχών της Εταιρείας:

O αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει ADAMAS GROUP LIMITED, της οποίας μοναδικός μέτοχος είναι ο κ. Δημήτριος Κούτρας, μετά την ως άνω υπό (1) Αύξηση, ανέρχεται σε 6.100.610, ήτοι ποσοστό 3,80% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της Εταιρείας, από 6.100.610 μετοχές και δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 8,13% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατείχε σύμφωνα με την τελευταία από 21.02.2022 γνωστοποίηση. Ο κ. Δημήτριος Κούτρας, ως μοναδικός της μέτοχος της ADAMAS GROUP LIMITED κατέχει έμμεσα, μέσω αυτής, 6.100.610 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,80% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της Εταιρείας.