2023

Ανακοίνωση στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 596/2014 (Γνωστοποίηση συναλλαγής)

Παιανία 02/08/2023

 

Θέμα :  Ανακοίνωση στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 596/2014 (Γνωστοποίηση συναλλαγής)

 

Η «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», διακριτικός τίτλος «INTRAKAT» (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014 και κατόπιν της σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 02.08.2023, ότι η εταιρεία «WINEX INVESTMENTS LIMITED» απέκτησε την 31.07.2023 για ίδιο λογαριασμό  μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, εκδόσεως της Εταιρείας, συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000,00) ευρώ.

Σημειώνουμε ότι η εταιρεία «WINEX INVESTMENTS LIMITED» είναι συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, ο οποίος είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «INTRAKAT».