2023

Ανακοίνωση στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 596/2014 (Γνωστοποίηση συναλλαγής)

Παιανία 27/07/2023

Θέμα : Ανακοίνωση στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 596/2014 (Γνωστοποίηση συναλλαγής)

Η «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», διακριτικός τίτλος «INTRAKAT» (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014 και κατόπιν της σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 27.07.2023, ότι η εταιρεία «WINEX INVESTMENTS LIMITED» απέκτησε για ίδιο λογαριασμό μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τις ακόλουθες κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας:

– Στις 24.7.2023 τριάντα χιλιάδες (30.000) κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, συνολικής αξίας ενενήντα τριών χιλιάδων (93.000,00) ευρώ.
– Στις 25.7.2023 πενήντα χιλιάδες (50.000), κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου συνολικής αξίας εκατόν εξήντα μία χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ και ενός λεπτού (161.750,01)

Σημειώνουμε ότι η εταιρεία «WINEX INVESTMENTS LIMITED» είναι συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, ο οποίος είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και
Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας «INTRAKAT».