2023

Ανακοίνωση στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 596/2014 (Γνωστοποίηση συναλλαγής)

Παιανία 24/07/2023

Θέμα : Ανακοίνωση στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 596/2014 (Γνωστοποίηση συναλλαγής)

Η «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», διακριτικός τίτλος «INTRAKAT» (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014 και κατόπιν της σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 24.07.2023, ότι η εταιρεία «WINEX INVESTMENTS LIMITED» απέκτησε για ίδιο λογαριασμό μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τις ακόλουθες κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας:

– στις 20.7.2023 διακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (289.450) μετοχές, συνολικής αξίας οκτακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (877.934,31)
– στις 21.7.2023 σαράντα επτά χιλιάδες (47.000) μετοχές, συνολικής αξίας εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (144.887,72)

Σημειώνουμε ότι η εταιρεία «WINEX INVESTMENTS LIMITED» είναι συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, ο οποίος είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και
Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας «INTRAKAT».