2023

Γνωστοποίηση διορισμού ειδικού διαπραγματευτή

Παιανία, 31 Μαρτίου 2023

 

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διορισμού ειδικού διαπραγματευτή

 

Η Εταιρεία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», διακριτικός τίτλος «INTRAKAT» (εφεξής η «Εκδότρια»)  ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου  Αθηνών με την από 28/03/2023 απόφασή της ενέκρινε την απόκτηση από τo Mέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εταιρείας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερομηνία έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης την Δευτέρα 03 Απρίλιου 2023.

Η Εκδότρια έχει συνάψει, με βάση και τα οριζόμενα του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. με τους εξής βασικούς όρους:

  1. Η ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές Ειδικής Διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εταιρεία θα καταβάλλει αμοιβή στην ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  2. Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους.