2008

Γνωστοποίηση Διάθεσης Ετησίου Δελτίου Χρήσης 2007

Η εταιρεία INTRAKAT γνωστοποιεί ότι, σύμφωνα με τις αποφάσεις υπ�αριθμ. 5/204/14.11.2000 και 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007 της εταιρείας τίθεται στη διάθεση του Επενδυτικού Κοινού από την Δευτέρα 09 Ιουνίου 2008:

  • σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της Εταιρείας  www.intrakat.gr  και του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr  και
  • σε έντυπη μορφή, στα γραφεία της Εταιρείας, 19ο χλμ Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.