2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου)

Παιανία 08/02/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου)

Η INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, διακριτικός τίτλος INTRAKAT (στο εξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια,

1) της από 02.02.2023 έναρξης διαπραγμάτευσης στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χ.Α. των 85.470.086 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, (οι «Νέες Μετοχές») της Εταιρείας, που προέκυψαν από την Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 01.12.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (η «Αύξηση»), και σε συνέχεια της πιστοποίησης καταβολής του ποσού της Αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 30.01.2023.

2) της από 07.02.2023 γνωστοποίησης της εταιρείας «WINEX INVESTMENTS LIMITED», σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου αυτής επί μετοχών της Εταιρείας κατόπιν της Αύξησης, γνωστοποιεί ότι επήλθε η ακόλουθη μεταβολή επί των δικαιωμάτων ψήφου επί των μετοχών της Εταιρείας:

Η εταιρεία «WINEX INVESTMENTS LIMITED», συμμετείχε στην Αύξηση ασκώντας δικαιώματα προτίμησης και προεγγραφής και της κατανεμήθηκαν τελικώς συνολικά 32.041.977 από τις Νέες Μετοχές. Συνεπεία των ανωτέρω, ο αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η «WINEX INVESTMENTS LIMITED» ανέρχεται σε 55.837.084, ήτοι ποσοστό 34,78% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, από 23.795.107 και ποσοστό 31,70% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατείχε σύμφωνα με την τελευταία, από 08.07.2022, γνωστοποίησή της.