2023

Ανακοίνωση στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 596/2014 (Γνωστοποίηση συναλλαγής)

Παιανία 30/01/2023

Θέμα : Ανακοίνωση στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 596/2014 (Γνωστοποίηση συναλλαγής)

Η «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», διακριτικός τίτλος «INTRAKAT» (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, ότι, κατόπιν της γνωστοποίησης που έλαβε στις 30.1.2023, η εταιρεία «WINEX INVESTMENTS LIMITED» άσκησε στις 25.1.2023 για ίδιο λογαριασμό δικαιώματα προτίμησης και προεγγραφής για την απόκτηση νέων μετοχών της Εταιρείας που εκδίδονται με τιμή διάθεσης 1,17 Ευρώ ανά μετοχή (οι «Νέες Μετοχές») στο πλαίσιο της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 1ης Δεκεμβρίου 2022, και συγκεκριμένα άσκησε δικαιώματα προτίμησης και προεγγραφής που αντιστοιχούν σε 42.195.536 Νέες Μετοχές συνολικής αξίας 49.368.777,12 ευρώ.

Η εταιρεία «WINEX INVESTMENTS LIMITED» είναι συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, ο οποίος είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.