2023

Ανακοίνωση στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 596/2014 (Γνωστοποίηση συναλλαγής)

Παιανία 24/08/2023

Θέμα : Ανακοίνωση στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 596/2014 (Γνωστοποίηση συναλλαγής)

Η «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», διακριτικός τίτλος «INTRAKAT» (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014 και κατόπιν της σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 24.08.2023, ότι η εταιρεία «WINEX INVESTMENTS LIMITED» απέκτησε για ίδιο λογαριασμό μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τις ακόλουθες κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας:

  • Στις 21 Αυγούστου 2023 τριακόσιες χιλιάδες μετοχές (300.000), συνολικής αξίας εννιακοσίων χιλιάδων επτακοσίων δέκα έξι ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (€900.716,47), ήτοι με μέση τιμή κτήσης 3,002 ευρώ περίπου εκάστη
  • Στις 22 Αυγούστου 2023 πενήντα χιλιάδες μετοχές (50.000), συνολικής αξίας εκατόν πενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€152.500), ήτοι με μέση τιμή κτήσης 3,05 ευρώ περίπου εκάστη

Σημειώνουμε ότι η εταιρεία «WINEX INVESTMENTS LIMITED» είναι συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, ο οποίος είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ.