2023

Ανακοίνωση στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 596/2014 (Γνωστοποίηση συναλλαγής)

Παιανία 26/06/2023

Η «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», διακριτικός τίτλος «INTRAKAT» (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, ότι, κατόπιν της γνωστοποίησης που έλαβε στις 26.6.2023, η εταιρεία «WINEX INVESTMENTS LIMITED» στις 21.6.2023 απέκτησε για ίδιο λογαριασμό μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, τρία εκατομμύρια (3.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, εκδόσεως της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΑΤ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», συνολικής αξίας έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (6.450.000,00) ευρώ, ήτοι δύο ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (2,15) εκάστη.

Η εταιρεία «WINEX INVESTMENTS LIMITED» είναι συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, ο οποίος είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων
Σύμβουλος της Εταιρείας.