2009

Γνωστοποίηση περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε σώμα

Γνωστοποιείται από την εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και το διακριτικό τίτλο INTRAKAT,  ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, πενταετούς θητείας, που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25-06-2009, συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 25-06-2009 απόφαση του Δ.Σ. Η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα έχει ως ακολούθως:

1. Σωκράτης Π. Κόκκαλης,  Πρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
2. Δημήτριος Χ. Κλώνης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
3. Πέτρος Κ. Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Νικόλαος – Σωκράτης Δ. Λαμπρούκος, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
5. Χαράλαμπος Κ. Καλλής, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
6. Δημήτριος Α. Παππάς, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
7. Σωκράτης Σ. Κόκκαλης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Ιωάννης Κ. Χρυσικόπουλος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Αλέξανδρος Ε. Μυλωνάκης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Ηλίας Ε. Ηλιόπουλος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
11. Αναστάσιος Μ. Τσούφης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος