2009

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007

Παιανία 10/08/2009

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

H INTRAKAT, ανακοινώνει, με βάση τα άρθρα 3 & 21 του Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 11), ότι η Εταιρεία EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Πέτρο Σουρέτη (υπόχρεο πρόσωπο βάση του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005), στις 10/08/2009 απέκτησε 707.000 Κοινές Ονομαστικές μετοχές της INTRAKAT, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΙNTRAKAT με απορρόφηση, μεταξύ άλλων, του κατασκευαστικού κλάδου της EUROKAT που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της INTRAKAT της 17.11.2008 και η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. Κ2-14428/28-11-2008 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 13311/1.12.2008). Οι ως άνω 707.000 νέες μετοχές που απέκτησε η EUROKAT, θυγατρική της INTRAKAT, λογίζονται ως ίδιες μετοχές της INTRAKAT και αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Κ.Ν. 2190/20.