2009

Ανακοίνωση εισαγωγής νέων μετοχών

Παιανία 06/08/2009

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣINTRAKATΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΗ του κατασκευαστικού κλάδου δημοσίων και ιδιωτικών έργων τηςCYBARCOATE, του κατασκευαστικού κλάδου δημοσίων έργων της Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ και του κατασκευαστικού κλάδου της EUROKATΑτΕ.

Η εταιρία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με διακριτικό τίτλο «INTRAKAT» (εφεξής η«Εταιρία») ανακοινώνει ότι την 10/08/2009 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 14.847.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω αναδοχής του κατασκευαστικού κλάδου δημοσίων και ιδιωτικών έργων της CYBARCOATE, του κατασκευαστικού κλάδου δημοσίων έργων της Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ και του κατασκευαστικού κλάδου της EUROKAT ΑΤΕ.

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την εν λόγω αναδοχή κλάδων θα είναι πιστωμένες, βάσει της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής, από το Κ.Α.Α. στους λογαριασμούς των δικαιούχων μετόχων μέσω του Σ.Α.Τ., την 10/08/2009 (ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης).

Σημειώνεται ότι σε αντάλλαγμα: α) του κλάδου κατασκευής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων της εταιρίας CYBARCO ΑΤΕ που εισφέρεται θα δοθούν στην εισφέρουσα εταιρία 7.211.400 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας ονομαστικής αξίας 0,34 η κάθε μία, β) του κατασκευαστικού κλάδου δημοσίων έργων της Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ που εισφέρεται θα δοθούν στην εισφέρουσα εταιρία 6.928.600 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας ονομαστικής αξίας 0,34 η κάθε μία και γ) του κατασκευαστικού κλάδου της EUROKAT ΑΤΕ που εισφέρεται θα δοθούν στην εισφέρουσα εταιρία 707.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας ονομαστικής αξίας 0,34 η κάθε μία. Σημειώνεται ότι οι 707.000 νέες μετοχές που λαμβάνει η θυγατρική εταιρία EUROKATλόγω εισφοράς του κλάδου της, αποτελούν ίδιεςμετοχές της INTRAKATκαι αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Κ.Ν. 2190/20.

Μετά την εν λόγω αναδοχή κλάδων η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ. αριθμ. πρωτ. Κ2 14428/28.11.2008 απόφασή του, το μετοχικό κεφαλαίο της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ανέρχεται πλέον σε 31.489.780,00, διαιρούμενο σε 92.617.000κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,34 Ευρώ η κάθε μία.

Σημειώνεται ότι εκ της παρούσας σύξησης μετοχικού κεφαλαίου των 8.158.780, ποσό ύψους 3.110.800 αντιστοιχεί στην αύξηση της ονομαστικής αξίας των πριν την παρούσα αύξηση ήδη κυκλοφορουσών 77.770.000 μετοχών της Εταιρίας από 0,30 σε 0,34 και ποσό 5.047.980 αντιστοιχεί στην έκδοση 14.847.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,34 εκάστης.

Το Δ.Σ. του ΧΑ κατά την συνεδρίασή του στις 06.08.2009 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ των 14.847.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,34 εκάστης, που προέκυψαν από την παρούσα αναδοχή κλάδων.

Το Ενημερωτικό Δελτίο του Ν. 3401/2005 που συντάχθηκε για την παρούσα αναδοχή κλάδων και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Κ. στις 3.08.2009 είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την5.08.2009, από τα γραφεία της Εταιρίας (19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, 190 02 Παιανία Αττικής, τηλ. 210 6677700) και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης ALPHABANKA.E. (Οδός Πανεπιστημίου 45, Αθήνα Αττικής, Τ.Κ. 10564). Επίσης αντίγραφο του εν λόγω Ενημερωτικού Δελτίου υπάρχει καταχωρημένο στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus/), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), του Συμβούλου Έκδοσης ALPHABANKA.E. (http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=5224) και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (https://www.intrakat.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 210 6677700).