2009

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και το δ.τ. INTRAKAT ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 01/01/2008 έως 31/12/2008 δημοσιεύονται:

  • στις εφημερίδες «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» και «ΚΕΡΔΟΣ» την Τρίτη 31/03/2009 και
  • στην τοπική εφημερίδα «ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ» την Παρασκευή 03/04/2009.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες και οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1/01/2008 έως 31/12/2008, μητρικής και ομίλου, ως αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν3556/2007, θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.intrakat.com και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athex.gr, την Τρίτη 31 Μαρτίου 2009.