2009

Γνωστοποίηση για την κατάταξη της Εταιρείας στην ανώτατη 7η Τάξη του M.E.E.Π. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Γνωστοποίηση της εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και διακριτικό τίτλο INTRAKAT για την κατάταξη της Εταιρείας στην ανώτατη 7η Τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και το διακριτικό τίτλο INTRAKAT,  ότι η εταιρεία αναβάθμισε το κατασκευαστικό της πτυχίο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2940/01 (ΦΕΚ 180/τ.Α/6-8-2001) και την υπ. αριθμ. 3098-06/02/2009 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε..
Σε συνέχεια της από 15/01/2009 γνωμοδότησης της Επιτροπής ΜΕΕΠ (αρ. εισήγησης 135) κατατάχθηκε στην ανώτατη (7η) Τάξη ΜΕΕΠ για όλες τις κατηγορίες έργων, σύμφωνα και με τη σχετική υπ. αριθμ. Δ15/29846/09-02-2009 Βεβαίωση του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.