2009

Ανακοίνωση – Γνωστοποίηση του Ν. 3556/2007

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με δ.τ. INTRAKAT, εφεξής η “Εταιρεία”, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 14 και 21 του Ν. 3556/2007 και την υπ’ αριθμ. 1/434/03.07.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της από 10.08.2009 σχετικής γνωστοποίησης της INTRACOM HOLDINGS, γνωστοποιεί ότι λόγω της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των 14.847.000 συνολικά νέων Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής με απορρόφηση από την INTRAKAT, των κατασκευαστικών κλάδων των εταιρειών EUROKAT, CYBARCO ATE και Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ, που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της INTRAKAT της 17.11.2008 και η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. Κ2-14428/28-11-2008 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 13311/1.12.2008), ο αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου επί Κοινών Ονομαστικών μετοχών που κατέχει η INTRACOM HOLDINGS στην Εταιρεία, παραμένει σε 57.203.016, αλλά το ποσοστό διαμορφώνεται σε 61,763% επί του νέου συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της Εταιρίας που ανέρχεται πλέον σε 92.617.000, έναντι ποσοστού 73,554%, που κατείχε πριν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, επί συνόλου 77.770.000 δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της Εταιρίας. Ειδικότερα:

– Ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία το ποσοστό συμμετοχής κατέρχεται του ορίου 2/3: 10/08/2009

– Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή

(i): 19.950.000 μετοχές, ήτοι ποσοστό 71,250%, στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση της INTRACOM HOLDINGS (πρώην INTΡΑΚΟΜ A.E.), λόγω της εισαγωγής της INTRAKAT στο Χ.Α.

(ii): 57.203.016 μετοχές, ήτοι ποσοστό 73,554%, αφορά τον αριθμό των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου την αμέσως προηγούμενη ημέρα (07.08.2009) της πίστωσης των νέων, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της INTRAKAT (Ε.Γ.Σ. 17.11.2008)

– Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή: 57.203.016, ήτοι ποσοστό 61,763%

– Επισημαίνεται ότι ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας από τις 10/08/2009 ανέρχεται πλέον σε 92.617.000.