2009

Ανακοίνωση – Γνωστοποίηση του Ν.3556/2007

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με δ.τ. INTRAKAT, εφεξής η “Εταιρεία”, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 14 και 21 του Ν. 3556/2007 και την υπ’ αριθμ. 1/434/03.07.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της από 10.08.2009 σχετικής γνωστοποίησης της Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ, γνωστοποιεί ότι λόγω της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των 14.847.000 συνολικά νέων μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής με απορρόφηση από την INTRAKAT, των κατασκευαστικών κλάδων των εταιρειών EUROKAT, CYBARCO ATE και Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ, που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της INTRAKAT της 17.11.2008 και η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. Κ2-14428/28-11-2008 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 13311/1.12.2008), ο αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών που κατέχει πλέον η Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ στην Εταιρεία, διαμορφώνεται σε 6.928.600, ήτοι ποσοστό 7,48% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της Εταιρίας, έναντι ποσοστού 0%, που κατείχε πριν από την ως άνω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Ειδικότερα:

– Ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία το ποσοστό συμμετοχής ανέρχεται του ορίου 5%: 10/08/2009

– Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή: 0, ήτοι ποσοστό 0%

– Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή: 6.928.600, ήτοι ποσοστό 7,48%

Επισημαίνεται ότι ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας από τις 10/08/2009 ανέρχεται πλέον σε 92.617.000.