2009

Γνωστοποίηση περί εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων

Σύμφωνα με την παράγραφο (ε) του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12-7-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Ν. 3016/2002, όπως ισχύουν, η Εταιρεία INTRAKAT γνωστοποιεί ότι με την από 09/02/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, εκλέχθηκαν οι κ.κ.:
1. Σωκράτης Κόκκαλης του Σωκράτη ως νέο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
2. Δημήτριος Παππάς του Αριστείδη ως νέο Εκτελεστικό Μέλος
του Δ.Σ. της Εταιρείας σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ. Γεωργίου ’ννινου του Αριστοτέλη και κ. Ευάγγελου Σακκά του Παναγιώτη.

Μετά την ανωτέρω εκλογή, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία λήγει στις 30.06.2013, έχει ως ακολούθως:

1. Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου, Πρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
2. Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου, Α’ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
3. Αλέξανδρος Μυλωνάκης του Εμμανουήλ, Β’ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
4. Πέτρος Σουρέτης του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
5. Νικόλαος – Σωκράτης Λαμπρούκος του Δημητρίου, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
6. Χαράλαμπος Καλλής του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
7. Δημήτριος Παππάς του Αριστείδη, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
8. Σωκράτης Κόκκαλης του Σωκράτη, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Αριστοτέλης ’ννινος του Γεωργίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
11. Ιωάννης Χρυσικόπουλος του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος