2010

Γνωστοποίηση περί εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων

Γνωστοποίηση της εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και δ.τ. INTRAKAT περί εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

Α.Π.:2686.-
Σύμφωνα με την παράγραφο (ε) του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12-7-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Ν. 3016/2002, όπως ισχύουν, η Εταιρεία INTRAKAT γνωστοποιεί ότι με την από 01/07/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, εκλέχθηκε ο κ. Σωτήριος Φίλος του Νικολάου ως νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του αρ. 37 του Ν.3693/2008 της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Ηλία Ηλιόπουλου του Ευθυμίου.

Μετά την ανωτέρω εκλογή, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία λήγει στις 30.06.2013, έχει ως ακολούθως:

  1. Σωκράτης Π. Κόκκαλης,   Πρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
  2. Δημήτριος Χ. Κλώνης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
  3. Πέτρος Κ. Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
  4. Νικόλαος – Σωκράτης Δ. Λαμπρούκος, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
  5. Χαράλαμπος Κ. Καλλής, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
  6. Δημήτριος Α. Παππάς, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
  7. Σωκράτης Σ. Κόκκαλης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  8. Ιωάννης Κ. Χρυσικόπουλος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  9. Αλέξανδρος Ε. Μυλωνάκης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  10. Σωτήριος Ν. Φίλος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αναστάσιος Μ. Τσούφης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.