2010

Ανακοίνωση για την διαδικασία εκποίησης κλασματικών υπολοίπων που προέκυψαν από τη συνένωση (Reverse Split) των μετοχών της εταιρείας INTRAKAT

Α.Π.:3869.-

Η εταιρεία INTRAKAT, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια της από 03/11/2010 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010 θα πραγματοποιηθεί η εκποίηση 1.005 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν ως κλασματικά υπόλοιπα από την αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από € 0,34 σε €1,36, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών από 92.617.000 σε 23.154.250 κοινές ονομαστικές μετοχές (reverse split), σε αναλογία 1 νέα μετοχή με αντικατάσταση 4 παλαιών μετοχών, όπως αποφασίσθηκε στην από 24.06.2010 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ2-6375/14-07-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ ΤΑΕ ΕΠΕ 7784/2010).

Η εταιρεία PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ορίσθηκε ως το μέλος του Χ.Α. το οποίο θα διενεργήσει την εκποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Η τιμή εκκίνησης για την εκποίηση των μετοχών, δεν θα έχει απόκλιση μεγαλύτερη από 3% της τιμής κλεισίματος της αμέσως προηγούμενης από την προκαθορισμένη για την εκποίηση ημερομηνία συνεδρίασης του Χ.Α. (δηλ. της Τετάρτης 10 Νοεμβρίου 2010).

Το καθαρό προϊόν της εκποίησης θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από όπου θα προσέρχονται οι κ.κ.Μέτοχοι που δικαιούνται να εισπράξουν τα δικαιώματα τους. Το αποτέλεσμα της εκποίησης, η έναρξη πληρωμής του δικαιώματος κάθε μετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα καταθέσει κάθε Μέτοχος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, θα γίνουν γνωστά με νεώτερη ανακοίνωση της εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210- 667 4346).

Παιανία, 05/11/2010