2010

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 – Γνωστοποίηση ημερομηνίας δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Εξαμήνου 2010 της INTRAKAT

Α.Π.:3122.-

Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και δ.τ. INTRAKAT ότι, τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2010 έως 30/06/2010 δημοσιεύονται στην εφημερίδα «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», την Τρίτη 31/08/2010.

Τα Στοιχεία κι Πληροφορίες και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου 2010 (01/01/2010 έως 30/06/2010), μητρικής και ομίλου, ως αναπόσπαστο μέρος της Οικονομικής Έκθεσης, σύμφωνα με αρ.5 του Ν.3556/2007, θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.intrakat.com και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athex.gr, την Δευτέρα 30/08/2010, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.

Παιανία, 30/08/2010