2010

Γνωστοποίηση Αποφάσεων της Τακτικής ΓΣ των μετόχων της ΑΕ ΙΝΤΡΑΚΟΜ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών και τον διακριτικό τίτλο INTRAΚΑΤ

Γνωστοποίηση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και τον διακριτικό τίτλο INTRAΚΑΤ της 24/6/2010

Α.Π.: 2524.-

Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και τον διακριτικό τίτλο INTRAΚΑΤ, ότι την 24-06-2010 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αυτής. Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν είκοσι τρείς (23) μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπροσώπευση, εκπροσωπούντες 79,78% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 73.888.294 Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, επί συνόλου 92.617.000 Κοινών Ονομαστικών μετοχών και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

1. Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2009 έως 31.12.2009, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής αντιστοίχως, για την εταιρική χρήση από 01.01.2009 έως 31.12.2009, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

3. Εγκρίθηκε ο διορισμός της ανώνυμης εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών “ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ” για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

4. Εγκρίθηκε για τη χρήση 2009 η μη διανομή μερίσματος και η μεταφορά των κερδών της χρήσης εις νέον. Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

5. Εγκρίθηκε α) η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,34 σε 1,36 ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split) σε αναλογία 4 προς 1, δηλ. με μείωση του αριθμού των μετοχών από 92.617.000 σε 23.154.250 μετοχές και β) η λόγω του reverse split τροποποίηση του αρ. 5 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας. Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

6. Προεγκρίθηκε ποσό 200.000 ευρώ το οποίο θα αφορά στην αποζημίωση Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, για το χρόνο που θα διαθέσουν στις Συνεδριάσεις του Δ.Σ. κατά το έτος 2010 και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

7. Εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει με πλειοψηφία 99.993 % επί των παρισταμένων μετόχων.

8. Εγκρίθηκε ο διορισμός του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Πέτρου Κ. Σουρέτη, στη θέση του Μέλους του Δ.Σ. με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε» ο οποίος πραγματοποιήθηκε με απόφαση της από 03.03.2010 ‘Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ως άνω εταιρείας. Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

9. Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς, όπως επίσης να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς και να μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή/και στο Διοικητικό Συμβούλιο των συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

10. Επί του δεκάτου θέματος της ημερήσιας διάταξης δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους.