2010

Διευκρινιστική Ανακοίνωση σχετικά με την έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης του άρθρου 5 του Ν. 3845/2010

Παιανία 02/06/2010 Α.Π.:2194.-

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με διακριτικό τίτλο “INTRAKAT” ανακοινώνει ότι, η επιβληθείσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α.65/6.5.2010) έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης στο συνολικό καθαρό εισόδημα οικονομικού έτους 2010, θα ανέλθει σε επίπεδο Ομίλου περίπου στο ποσό των € 560 χιλ. και σε επίπεδο Εταιρείας περίπου στο ποσό των € 376 χιλ.. Τα ανωτέρω ποσά θα οριστικοποιηθούν μετά τη λήψη των σχετικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και θα επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης 2010.