2010

Ανακοίνωση για την εισαγωγή μετοχών λόγω Reverse Split μετοχών της εταιρίας ΙΝΤΡΑΚΟΜ

ΑΠ: 2959, Κ1-03-365

Η εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 24/06/2010, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,34 Ευρώ σε 1,36 Ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών από 92.617.000 σε 23.154.250 κοινές ονομαστικές μετοχές (reverse split), σε αναλογία 1 νέα μετοχή με αντικατάσταση 4 παλαιών μετοχών.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας παραμένει στο ύψος των 31.489.780 Ευρώ, διαιρούμενο σε 23.154.250 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 1,36 Ευρώ.

Την 14/07/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ.Κ2-6375 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη Συνεδρίασή του της Τρίτης 27/07/2010, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω 23.154.250 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,36 Ευρώ, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 92.617.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Με απόφαση της εταιρίας, η Παρασκευή 30/07/2010 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 92.617.000 υφισταμένων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Από την επομένη εργάσιμη ημέρα, Δευτέρα 02/08/2010 παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.

Δικαιούχοι στην παραπάνω εταιρική πράξη είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τετάρτης 04/08/2010 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 23.154.250 νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, 1.36 Ευρώ ανά μετοχή, ορίζεται για την Δευτέρα 09/08/2010.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 23.154.250 κοινές ονομαστικές μετοχές, η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-6674346, κα Ιωάννα Παπαβασιλείου)

Παιανία, 27/07/2010