2010

Γνωστοποίηση της εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και δ.τ. INTRAKAT σχετικά με την παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της

 Α.Π.:3770.-

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2ε, της απόφασης 3/347/12-7-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Ν. 3016/2002, όπως ισχύουν, η Εταιρεία INTRAKAT γνωστοποιεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της κατά τη συνεδρίασή του της 22/10/2010, αποφάσισε την αποδοχή της υποβληθείσας παραίτησης του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της, κ. Ιωάννη Χρυσικόπουλου του Κωνσταντίνου.

Παιανία, 22/10/2010