2010

Ανακοίνωση του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου της INTRAKAT στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 3556/2007

Α.Π.: 3089.-

H INTRAKAT, σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 5 και 21 του Ν. 3556/30.04.2007, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και προς το σκοπό υπολογισμού και καθορισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι η διαδικασία του reverse split των μετοχών της εταιρείας ολοκληρώθηκε την 09 Αυγούστου 2010. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,34 Ευρώ σε 1,36 Ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 92.617.000 σε 23.154.250 κοινές ονομαστικές μετοχές, με αναλογία 1 νέα μετοχή σε αντικατάσταση 4 παλαιών μετοχών. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων 23.154.250 κοινών ονομαστικών μετοχών πραγματοποιήθηκε την 09 Αυγούστου 2010. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας παραμένει 31.489.780 Ευρώ, τα δε συνολικά δικαιώματα ψήφου ανέρχονται σε 23.154.250 και προκύπτουν από ισάριθμες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,36 Ευρώ η κάθε μία.

Παιανία, 23/08/2010