2009

Υψος Μετοχικού Κεφαλαίου

H INTRAKAT, σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 5 και 21 του Ν. 3556/30.04.2007 και σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι λόγω της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση την 10/08/2009 των 14.847.000 συνολικά νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής με απορρόφηση από την INTRAKAT, των κατασκευαστικών κλάδων των εταιρειών EUROKAT, CYBARCO ATE και Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ, που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της INTRAKAT της 17.11.2008 και η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. Κ2-14428/28-11-2008 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 13311/1.12.2008), το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ?31.489.780,00, τα δε συνολικά δικαιώματα ψήφου ανέρχονται σε 92.617.000 και προκύπτουν από ισάριθμες Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,34 η καθεμία.