2009

Οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2008 βάσει Δ.Π.Χ.Α.

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΑΝ ΤΟ 2008 ΓΙΑ ΤΗΝ INTRAKAT – ΤΟ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΩΝ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΑ 300 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Παιανία, 31 Μαρτίου 2009 – Τα αποτελέσματα της χρήσης 2008 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), ανακοίνωσε ο Όμιλος INTRAKAΤ.

Το 2008 αποτέλεσε για τον Όμιλο INTRAKAT άλλη μια επιτυχημένη χρονιά, η οποία χαρακτηρίστηκε από ένα ιδιαίτερα ιδιόμορφο επιχειρηματικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο η INTRAKAT εφάρμοσε τον στρατηγικό της σχεδιασμό, επιτυγχάνοντας όχι μόνο την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της, αλλά και την περαιτέρω εδραίωση της θέσης της στους τομείς εκείνους της αγοράς που θεωρεί κρίσιμους.

Επιστέγασμα των προσπαθειών του Ομίλου αποτέλεσε η αναβάθμιση του εργοληπτικού πτυχίου της INTRAKAT και η κατάταξή της στην ανώτατη (7η) τάξη του ΜΕΕΠ. Μέσα από αυτήν την εξέλιξη ο Όμιλος θα είναι σε θέση να διευρύνει τις δραστηριότητές του, εκμεταλλευόμενος την εξειδίκευση που διαθέτει σε σύνθετα κατασκευαστικά έργα.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σημείωσε στη χρήση 2008 αύξηση της τάξεως του 24,4% και διαμορφώθηκε σε 189,1 εκατ. έναντι 152 εκατ. το 2007. Σημειώνεται, ότι στο τέλος της χρήσης 2008 το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου ξεπέρασε τα 300 εκατ., με τις υπογεγραμμένες συμβάσεις μέσα στο 2008 να ανέρχονται σε 125 εκατ.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 22,8 εκατ. έναντι 16,5 εκατ. στη χρήση 2007, αυξημένα κατά 38,3%, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 12,1% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, έναντι 10,9% το 2007, ενισχυμένο κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA), σημείωσαν στο 2008 αύξηση της τάξεως του 22% και ανήλθαν σε 8,9 εκατ. έναντι 7,3 εκατ. πέρυσι. Το περιθώριο EBITDA παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με τη χρήση 2007 και διαμορφώθηκε σε 4,7% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου (ΕΒΤ) στο 2008 σημείωσαν μικρή υποχώρηση της τάξεως του 0,9% και διαμορφώθηκαν σε 1,7 εκατ., ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) διαμορφώθηκαν σε 377 χιλ. έναντι 676 χιλ.

Σε επίπεδο εταιρείας ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 17,4% και διαμορφώθηκε σε 144,7 εκατ. έναντι 123,3 εκατ. στο 2007. Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 16,1 εκατ. έναντι 13,6 εκατ., αυξημένο κατά 18,3% έναντι του 2007. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 13,9% στο 2008 και διαμορφώθηκαν σε 6,9 εκατ. έναντι 8,1 εκατ. Το περιθώριο EBITDA της εταιρείας ανήλθε σε 4,8% επί των πωλήσεων, έναντι 6,5% στο 2007. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 3,5 εκατ. έναντι 2 εκατ. ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της εταιρείας ανήλθαν σε 3,6 εκατ. έναντι 1,7 εκατ. στο 2007.

Η Διοίκηση του Ομίλου INTRAKAT εκτιμά ότι τα ανωτέρω οικονομικά αποτελέσματα αποτελούν έμπρακτη επιβεβαίωση της ορθότητας των επενδυτικών της επιλογών. Και στο 2009 θα συνεχιστεί με συνέπεια η εφαρμογή του στρατηγικού της σχεδιασμού με τους κύριους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας να περιλαμβάνουν την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του κατασκευαστικού τομέα υπό το πρίσμα του νέου εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης ΜΕΕΠ και την εδραίωση της παρουσίας της εταιρείας στην αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και το εξωτερικό.

Ήδη μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2009 ο Όμιλος έχει διεκδικήσει και έχει αναλάβει μια σειρά από έργα, σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η συμφωνία που έχει συναφθεί για την ανέγερση ιδιωτικής κλινικής για την ΙΑΣΩ Α.Ε. συνολικού προϋπολογισμού 70 εκατ., η κατασκευή τριών νέων φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 300 kw, προϋπολογισμού 1,4 εκατ., η προμήθεια, 266 λυομένων μεταλλικών αιθουσών για λογαριασμό του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων συνολικού προϋπολογισμού 4,4 εκατ. καθώς και η κατασκευή του μεταλλικού στεγάστρου του γηπέδου της ποδοσφαιρικής ομάδας «Le Μans», στην πόλη Le Μans της Γαλλίας, συνολικού προϋπολογισμού για την Α’ φάση 6,3 εκατ.

Τέλος, στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, η εταιρεία υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την SUEZ ENVIRONNEMENT για την από κοινού ανάπτυξη έργων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικό στρατηγικό προβάδισμα σε μια πρωτοποριακή αγορά.

Δείτε όλα τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2008

Σχετικά με την Intrakat
Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7η