2010

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με δ.τ. INTRAKAT, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 14 και 21 του Ν. 3556/2007 και την υπ’ αριθμ. 1/434/03.07.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της από 04/03/2010 σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε από την Θ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε., γνωστοποιεί ότι επήλθε μεταβολή στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Θ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε., στην INTRAKAT, ως εξής: o Ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία το ποσοστό συμμετοχής κατέρχεται του ορίου 5%: 03/03/2010 o Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή: 6.928.600, ήτοι ποσοστό 7,48% (στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση της Θ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.) o Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή 3.095.890, ήτοι ποσοστό 3,34% επί του συνόλου των 92.617.000 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας INTRAKAT.