2009

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών έμμεσης συμμετοχής σε δικαιώματα ψήφου, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με δ.τ.INTRAKAT, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 14 και 21 του Ν. 3556/2007 και την υπ’ αριθμ. 1/434/03.07.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της από 18/12/2009 σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε από την CYBARCOPLC, γνωστοποιεί ότι επήλθε μεταβολή στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που η CYBARCOPLCκατέχει έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης από αυτήν επιχείρησης CYBARCOATE, στην INTRAKAT, ως εξής:

  • Ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία το ποσοστό συμμετοχής κατέρχεται του ορίου 5%: 15/12/2009
  • Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή: 7.211.400, ήτοι ποσοστό 7,79% (στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση της CYBARCOATE)
  • Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή: 4.436.400, ήτοι ποσοστό 4,79% επί του συνόλου των 92.617.000 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας INTRAKAT.

Πρόσθετες πληροφορίες:

1. Αριθμός δικαιωμάτων ψήφουκαι ποσοστό που ίσχυε την αμέσως προηγούμενη ημέρα από την κρίσιμη συναλλαγή: 
Αριθμός μετοχών: 6.436.400
Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου: 6.436.400 
Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου: 6,95%

2. Η CYBARCOPLCσυμμετέχει στην εταιρεία CYBARCOATE, κατά ποσοστό 99%