2009

Γνωστοποίηση απόκτησης από την εταιρεία INTRAKAT ποσοστού 50% της εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ

Σύμφωνα με το Ν. 3340/2005 και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12-7-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία INTRAKAT γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της στον τομέα περιβαλλοντικών έργων, απέκτησε ποσοστό 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ έναντι τιμήματος 2,4 εκ. ευρώ.

Η ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ ιδρύθηκε το 1994 και διαθέτει μακρόχρονη και επιτυχημένη παρουσία στον κατασκευαστικό κλάδο με σημαντική εξειδίκευση σε έργα προστασίας περιβάλλοντος, έργα διαχείρισης υγρών, στερεών, αερίων και επικίνδυνων αποβλήτων, έργα επεξεργασίας υδάτων με έμφαση σε βιολογικούς καθαρισμούς καθώς και σε έργα καθαρισμού και διύλισης υδάτων. Επιπλέον συμμετέχει σε έργα οδοποιίας, κτιριακά, υδραυλικά, έργα κατασκευής λιμένων και έργα εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.