Γνωστοποίηση διορισμού ειδικού διαπραγματευτή

Α.Π.:4312.-

Η Εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (εφεξής η “Εκδότρια”) ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την από 23/12/2010 απόφαση του ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας από την εταιρία-Μέλος του Χ.Α. MERIT ΧΑΕΠΕΥ και όρισε ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2010.

Η εκδότρια έχει υπογράψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την MERIT ΧΑΕΠΕΥ με τους εξής βασικούς όρους:

1. Η MERIT ΧΑΕΠΕΥ θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί της μετοχής της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ». Για την υπηρεσία αυτή η MERIT ΧΑΕΠΕΥ θα λαμβάνει από την εκδότρια αμοιβή.

2. Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την ανωτέρω εταιρεία έχει διάρκεια ενός (1) έτους.

Παιανία, 24/12/2010