2010

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών έμμεσης συμμετοχής σε δικαιώματα ψήφου, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με δ.τ. INTRAKAT, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 14 και 21 του Ν. 3556/2007 και την υπ’ αριθμ. 1/434/03.07.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της από 04/03/2010 σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε από τoν κ. Θεόδωρο Καραγιάννη, γνωστοποιεί ότι επήλθε μεταβολή στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν επιχείρησης Θ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε., στην INTRAKAT, ως εξής: o Ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία το ποσοστό συμμετοχής κατέρχεται του ορίου 5%: 03/03/2010 o Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή: 6.928.600, ήτοι ποσοστό 7,48% (στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση της Θ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.) o Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή: 3.095.890, ήτοι ποσοστό 3,34% επί του συνόλου των 92.617.000 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας INTRAKAT. Πρόσθετες πληροφορίες: Ο κ. Θεόδωρος Καραγιάννης συμμετέχει στην εταιρεία Θ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε., κατά ποσοστό 99%