2011

Γνωστοποίηση της εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και δ.τ. INTRAKAT

Α.Π.: 2171.-

Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και δ.τ. INTRAKAT, σύμφωνα με την παρ. 2ε του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12-7-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και με την από 30/09/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ότι ο κ. Νικόλαος Βάσιλας του Ιωάννη ορίστηκε  Διευθυντής Μεταλλικών Κατασκευών και Διευθυντής Εργοστασίου.

Παιανία, 04/10/2011