2011

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 – Γνωστοποίηση ημερομηνίας δημοσίευσης των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων 2010 της INTRAKAT

Α.Π.:0770.-

Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και το δ.τ. INTRAKAT ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 01/01/2010 έως 31/12/2010 δημοσιεύονται:

o   στις εφημερίδες «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και «ΚΕΡΔΟΣ» την 31/03/2011 και

o   στην τοπική εφημερίδα «ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ» την 01/04/2011.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες και η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 01/01/2010 έως 31/12/2010, μητρικής και ομίλου, θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.intrakat.com και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athex.gr, την 30η Μαρτίου 2011, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.

Παιανία, 30/03/2011