2011

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 – Γνωστοποίηση ημερομηνίας δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων περιόδου από 01/01/2011 έως 30/09/2011 της INTRAKAT

Α.Π.:2472.-

Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και δ.τ. INTRAKAT ότι, τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 01/01/2011 έως 30/09/2011 δημοσιεύονται στην εφημερίδα «ΚΕΡΔΟΣ», την Τετάρτη 30/11/2011.

Την ίδια ημέρα, τα Στοιχεία και Πληροφορίες και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 01/01/2011 έως 30/09/2011, μητρικής και ομίλου, θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.intrakat.gr και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr.

Παιανία, 29/11/2011