2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 ΒΑΣΕΙ Δ.Π.Χ.Π.

Τα αποτελέσματά του ανακοίνωσε ο Όμιλος INTRAKAT για το εννεάμηνο 2006 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.).

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων το εννεάμηνο του 2006 διαμορφώθηκε σε ευρώ 65,8 εκατ. έναντι ευρώ 27,4 εκατ. την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. Σημειώνεται, ότι τα μεγέθη δεν είναι συγκρίσιμα, διότι στο εννεάμηνο του 2005 δεν περιλαμβάνεται ο κύκλος εργασιών της εταιρείας μεταλλικών κατασκευών INTRAMET, η οποία συγχωνεύθηκε με απορρόφηση από την INTRAKAT στο τέλος της χρήσης 2005. Εάν στις πωλήσεις εννεαμήνου του 2005 του Ομίλου INTRAKAT προστεθεί και ο κύκλος εργασιών της INTRAMET ύψους ευρώ 13,5 εκατ., η αύξηση που παρουσιάζεται είναι της τάξεως του 60,9%.

Η ενίσχυση του κύκλου εργασιών στο εννεάμηνο 2006, αποδίδεται στις επιτυχημένες προσπάθειες της Διοίκησης της INTRAKAT για τη δημιουργία ενός καθετοποιημένου Ομίλου, ο οποίος διεκδικεί και αναλαμβάνει πολυσύνθετα έργα υποδομής και υψηλής τεχνολογίας.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στο εννεάμηνο του 2006 σε ευρώ 3,9 εκατ. έναντι ευρώ 4,8 εκατ. την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 6% έναντι 17,4% στο εννεάμηνο του 2005. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στην ενσωμάτωση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων της INTRAMET στον Όμιλο INTRAKAT, οι οποίες χαρακτηρίζονται από χαμηλότερα περιθώρια κερδοφορίας, τα οποία μακροχρόνια θα βελτιωθούν.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων εμφάνισαν ζημιές ύψους ευρώ 1,5 εκατ. έναντι ζημιών ύψους ευρώ 74 χιλ. το εννεάμηνο του 2005, γεγονός το οποίο αποδίδεται κατά κύριο λόγω στα αυξημένα έξοδα διείσδυσης του Ομίλου σε νέες δραστηριότητες και νέες γεωγραφικές αγορές.

Τα ανωτέρω γεγονότα επηρέασαν αντίστοιχα και τα υπόλοιπα μεγέθη αποτελεσμάτων των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων διαμορφώθηκαν σε ζημιές ευρώ 3,7 εκατ. έναντι ζημιών 727 χιλ. το εννεάμηνο του 2005, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν στο εννεάμηνο του 2006 σε ζημιές ύψους ευρώ 2,2 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 112 χιλ. την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.

Στις διακοπείσες δραστηριότητες του Ομίλου περιλαμβάνονται αυτές της θυγατρικής “INTRALBAN SHA” και της κατεχόμενης προς πώληση “AETHERAS ENERGY” οι οποίες πωλήθηκαν την 5/6/2006 και 6/4/2006 αντίστοιχα.

O κύκλος εργασιών των διακοπεισών δραστηριοτήτων διαμορφώθηκε στο εννεάμηνο του 2006 σε ευρώ 1,4 εκατ. έναντι ευρώ 3,6 εκατ. την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, ενώ το μικτό κέρδος ανήλθε σε ευρώ 565 χιλ. έναντι ευρώ 1,7 εκατ. το εννεάμηνο του 2005. Επιπρόσθετα, τα κέρδη προ φόρων των διακοπεισών δραστηριοτήτων διαμορφώθηκαν σε ευρώ 881 χιλ. έναντι ευρώ 1,1 εκατ το εννεάμηνο του 2005 και τα κέρδη μετά από φόρους σε ευρώ 808 χιλ. έναντι ευρώ 798 χιλ.

Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους ευρώ 2 εκατ. έναντι κερδών ευρώ 701 χιλ.  το εννεάμηνο του 2005.

Σε ότι αφορά τα μεγέθη της μητρικής, ο κύκλος εργασιών ανήλθε το εννεάμηνο του 2006 σε ευρώ 50,5 εκατ. ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους  ανήλθαν σε ευρώ 599 χιλ.

Δείτε όλα τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2006