2006

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ INTRAKAT ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Την Τρίτη, 27 Ιουνίου 2006 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας INTRAKAT.

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Πέτρος Σουρέτης πραγματοποίησε έναν συνοπτικό απολογισμό των δραστηριοτήτων της εταιρείας κατά την προηγούμενη χρήση, ενώ επιπρόσθετα έκανε σύντομη αναφορά στους στόχους και τις προοπτικές για το 2006.

Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για τη χρήση 2005 τονίστηκαν ιδιαίτερα οι αντικειμενικοί περιορισμοί που χαρακτήρισαν γενικότερα τον κατασκευαστικό κλάδο όπως η ύφεση που παρατηρήθηκε μετά την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών έργων, οι καθυστερήσεις στην εξέλιξη των δημόσιων έργων και η συνεχής συμπίεση των περιθωρίων κέρδους λόγω έντονου ανταγωνισμού και αστάθειας της αγοράς.

Η Διοίκηση του Ομίλου INTRAKAT, προσαρμόζοντας την προοπτική της στις σύγχρονες απαιτήσεις, προχώρησε στο τέλος της χρήσης 2005 στην συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας INTRAMET δημιουργώντας τις προϋποθέσεις εκείνες για καθετοποίηση και βελτιστοποίηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, ενώ για το 2006 αναμένει δυναμική ανάπτυξη τόσο σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, όσο και σε επίπεδο βελτίωσης της λειτουργικής αποτελεσματικότητας της εταιρείας.

Υπό το ανωτέρω πρίσμα, η INTRAKAT έχει θέσει τις προϋποθέσεις δραστηριοποίησης σε μια σειρά καινοτόμων αγορών που διασφαλίζουν τόσο την ενίσχυση της κερδοφορίας, όσο και την υπεροχή σε επίπεδο τεχνογνωσίας. Ειδικότερα, η INTRAKAT προγραμματίζει, μεταξύ άλλων:

1.Δραστηριοποίηση στο χώρο της ενέργειας τόσο σε κατασκευαστικό όσο και σε επενδυτικό επίπεδο, μέσω

· της εξαγοράς της «H.E.& D. S.A.», για την συμμετοχή σε αυτοχρηματοδοτούμενο έργο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή Θίσβης Βοιωτίας σε συνεργασία με τον όμιλο Ελληνικής Τεχνοδομικής και της Ιταλικής Edisson

· της συνεργασίας στον τομέα του WastetoEnergy με εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων

· της ανάπτυξης πλαισίου παραγωγής και διαχείρισης φωτοβολταϊκών στοιχείων-μονάδων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

· της συμμετοχής στον αναπτυσσόμενο τομέα Αιολικής Ενέργειας μέσω της εξειδικευμένης και βιομηχανικής παραγωγής πυλώνων ανεμογεννητριών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

2.Στροφή του ομίλου INTRAKAT με την εξαγορά της INTRADEVELOPMENT στο RealEstateDevelopment και κυρίως στην υλοποίηση οικιστικών και εμπορικών αναπτύξεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό:

· Εμπορική ανάπτυξη έργου στην περιοχή Πυλαίας Θεσσαλονίκης

· Οικιστική και εμπορική ανάπτυξη έκτασης στην περιοχή Ρέντη Αττικής

3.Συμμετοχή της INTRAKAT, μέσω της μητρικής εταιρείας INTRACOMHOLDINGS, στον ανάδοχο όμιλο ΜΩΡΕΑΣ με ποσοστό 10%,στο κατασκευαστικό αντικείμενο του έργου «Μελέτη-Κατασκευή-Χρηματοδότηση-Λειτουργία-Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος- Τρίπολη-Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη».