2008

Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2008 βάσει Δ.Π.Χ.Π.

Συνεχείς ρυθμούς ανάπτυξης καταγράφει η INTRAKAT
Αύξηση της δραστηριότητας & ενίσχυση της κερδοφορίας στο εννεάμηνο του 2008

Παιανία, 28 Νοεμβρίου 2008 – Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2008 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), ανακοίνωσε ο Όμιλος INTRAKAT, τα οποία παρουσιάζουν σταθερά ανοδική πορεία.
Συγκεκριμένα ο Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών για το εννεάμηνο 2008 ανήλθε σε 129 εκατ. έναντι 103 εκατ. το εννεάμηνο του 2007 αυξημένος κατά 25,4%, ενώ τα Μικτά Κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 17 εκατ. φέτος έναντι 11 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Ταυτόχρονα, το περιθώριο Μικτού Κέρδους βελτιώθηκε κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθε σε 12,8% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, έναντι 10,5% το εννεάμηνο του 2007.
Ανάλογη θετική πορεία παρουσιάζουν τα Ενοποιημένα Κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA) τα οποία διαμορφώθηκαν σε 9 εκατ. για το εννεάμηνο του 2008 έναντι 5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Το περιθώριο EBITDA σημείωσε αύξηση κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε στα 7,2% έναντι 5,1% το αντίστοιχο διάστημα του 2007. Περαιτέρω τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου (ΕΒΤ) ανήλθαν σε κέρδη 2 εκατ. έναντι ζημιών 285 χιλ. το 2007 ενώ τα Ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) διαμορφώθηκαν σε κέρδη 727 χιλ. έναντι ζημιών 690 χιλ.
Σημειώνεται ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων του Ομίλου INTRAKAT την 30/09/2008 ανερχόταν σε 285 εκατ. περίπου.

Σε επίπεδο εταιρείας ο κύκλος εργασιών παρουσιάζει ενίσχυση κατά 27,61% στο εννεάμηνο του 2008 και διαμορφώθηκε σε 102,9 εκατ. έναντι 80,7 εκατ. της προηγούμενης περιόδου και το μικτό κέρδος ανήλθε σε 13,5 εκατ. έναντι 9,3 εκατ. το 2007. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας, ανήλθαν σε 7,9 εκατ. έναντι 4,9 εκατ. το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2007, ενώ το περιθώριο EBITDA της εταιρείας ενισχύθηκε κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 7,7% έναντι 7,0% της αντίστοιχης περιόδου του 2007. Σημαντική αύξηση εμφανίζουν τα κέρδη προ φόρων που ανήλθαν σε 2,0 εκατ. έναντι 752,3 χιλ. το 2007. Τέλος τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της εταιρείας ανήλθαν σε 1,4 εκατ. έναντι 736 χιλ. το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2007.

Η ιδιαίτερα θετική πορεία του Ομίλου INTRAKAT οφείλεται στην ανάληψη και εκτέλεση σύνθετων έργων υψηλών και αυστηρών προδιαγραφών, στα οποία διαθέτει  σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία, αξιοποιώντας οικονομίες κλίμακας και αποκομίζοντας μεγαλύτερα περιθώρια κερδοφορίας. Σημειώνεται ότι στις 30/9/2008 ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από την οποία αντλήθηκαν 16,04 εκατ. ευρώ. Περαιτέρω, σε συνέχεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την 17/11/2008, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες της απορρόφησης των κατασκευαστικών κλάδων των εταιρειών «CYBARCO ΑΤΕ»,  «Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ», και «EUROKAT», από την οποία αναμένεται ο Όμιλος INTRAKAT να αποκομίσει σημαντικό όφελος και ενίσχυση των δραστηριοτήτων του.

Δείτε όλα τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2008

Σχετικά με την Intrakat
Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Από τον Νοέμβριο 1999 κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης ΜΕΕΠ, το Νοέμβριο 2001 εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενώ το 2005 προχώρησε στην συγχώνευση με απορρόφηση της Intramet (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η Intrakat διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των κατασκευών τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων υποδομής. Τα τελευταία 20 χρόνια υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος Intrakat απασχολεί 594 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat
T: 210-6674346, E: ipapav@intracom.gr, Web: www.intrakat.com