2008

Οικονομικά αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2008 βάσει Δ.Π.Χ.Π.

Παιανία, 29 Αυγούστου 2008 – Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2008 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), ανακοίνωσε ο Όμιλος INTRAKAT.
Σημαντική βελτίωση της τάξεως του 16,2% σημείωσε στο πρώτο εξάμηνο του 2008  ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΙΝΤΡΑΚΑΤ, που διαμορφώθηκε σε 79 εκατ. έναντι 68 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανερχόταν σε 270 εκατ. περίπου. Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 2,64 εκατ. έναντι 657 χιλ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2007, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,60 εκατ. έναντι 223 χιλ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2007.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 7,5 εκατ. έναντι 3,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Το περιθώριο EBITDA του Ομίλου παρουσιάζεται βελτιωμένο κατά 4,2 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 9,5% έναντι 5,3% την αντίστοιχη περίοδο του 2007.
Σημαντική είναι και η αύξηση των καθαρών κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας που ανήλθαν σε 1,32 εκατ. έναντι 323 χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.
Σε επίπεδο εταιρείας σημαντικά βελτιωμένες εμφανίζονται και οι πωλήσεις του α΄εξαμήνου του 2008 οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 62,8 εκατ. έναντι 54,1 εκατ. της προηγούμενης περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 16%, ενώ αυξημένα κατά 37,7%  εμφανίζονται και τα κέρδη προ φόρων που ανήλθαν σε 1,86 εκατ. έναντι 1,35 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2007.
Βελτιωμένα κατά 17,2% εμφανίζονται και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της εταιρείας που ανήλθαν σε 1,36 εκατ. έναντι 1,16 εκατ. την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας ανήλθαν σε 5,6 εκατ. έναντι 4,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2007, ενώ το περιθώριο EBITDA του εταιρείας αυξήθηκε κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 8,9% έναντι 7,7% της αντίστοιχης περιόδου του 2007.
Κύριοι στρατηγικοί άξονες του μεσοπρόθεσμου επιχειρηματικού σχεδιασμού της Διοίκησης είναι η περαιτέρω ισχυροποίηση στις αγορές όπου ήδη δραστηριοποιείται, με έμφαση στα αυτοχρηματοδοτούμενα και συγχρηματοδοτούμενα έργα, και η ουσιαστική ανάπτυξη στους τομείς ανάπτυξης ακινήτων και διαχείρισης ενέργειας.
Σε εξέλιξη βρίσκεται και η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της μητρικής Εταιρείας η οποία αποφασίστηκε στη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23/6/2008. Η εν λόγω απόφαση προβλέπει την αύξηση έως 8.749.125,00 ευρώ με την έκδοση και διάθεση 29.163.750 νέων, κοινών, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30, υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 3 νέες για κάθε 5 παλαιές μετοχές.

Δείτε όλα τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2008

Σχετικά με την Intrakat
Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Από τον Νοέμβριο 1999 κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης ΜΕΕΠ, το Νοέμβριο 2001 εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενώ το 2005 προχώρησε στην συγχώνευση με απορρόφηση της Intramet (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η Intrakat διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των κατασκευών τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων υποδομής. Τα τελευταία 20 χρόνια υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος Intrakat απασχολεί 570 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat
T: 210-6674346, E: ipapav@intracom.gr, Web: www.intrakat.com