2006

Η INTRAKAT ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

Στην υπογραφή σύμβασης με το ΥΠΕΧΩΔΕ προχώρησε η κοινοπραξία της INTRAKAT με την ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε. για την ανάληψη του έργου διευθέτησης του χειμάρρου Ξηριά στην Κόρινθο.
Το συμβατικό ποσό ανέρχεται σε 17,2 εκατ. ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ενώ η προθεσμία υλοποίησής του είναι 24 μήνες. Πιο συγκεκριμένα, το ανωτέρω έργο αφορά στις ακόλουθες εργασίες:

  • Ανακατασκευή και επέκταση της υφιστάμενης διατομής (κατά τμήματα ανοικτής και κλειστής) του χειμάρρου Ξηριά στο εντός της πόλης τμήμα από την εκβολή του στη θάλασσα μέχρι τη γέφυρα του ΟΣΕ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο συμπεριλαμβάνεται και η κατασκευή δύο γεφυρών.
  • Κατασκευή έργου υπερχείλισης και αγωγού εκτροπής μέσω της οδού Γεωργίου Παπανδρέου μέχρι τη θάλασσα.
  • Κατασκευή αναβαθμού-φράγματος συγκράτησης φερτών υλών.
  • Κατασκευή αναβαθμών κατά μήκος της κοίτης του χειμάρρου για τη μείωση της κλίσης του.
  • Κατασκευή σποραδικών έργων προστασίας της κοίτης και των όχθων του.
  • Ανακατασκευή δύο γεφυρών στα ανάντη του χειμάρρου εκτός της Κορίνθου.

Η αναβάθμιση που αναμένεται να επιφέρει στην ευρύτερη περιοχή το συγκεκριμένο έργο είναι πρόδηλη, ενώ η ισχυρή τεχνογνωσία και η εμπειρία της INTRAKAT στην υλοποίηση βασικών έργων υποδομής αναμένεται να αποτελέσουν ουσιαστικούς παράγοντες για την επιτυχή ολοκλήρωση του.

Ο όμιλος INTRAKAT εντάσσεται στον όμιλο εταιρειών της INTRACOM HOLDINGS και δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών με σημαντική παρουσία τόσο στον ελληνικό χώρο όσο και στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή των Βαλκανίων. Έχοντας ως κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα την μακρόχρονη εμπειρία και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό είναι σε θέση να προσφέρει λύσεις υψηλής ποιότητας ακόμη και στα πιο σύνθετα δημόσια ή ιδιωτικά έργα.