2022

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον ν. 3556/2007

Παιανία 24/1/2022

Η INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (εφεξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια των από 21/01/2022 γνωστοποιήσεων της εταιρείας STRONGVIEW HOLDINGS LIMITED (για λογαριασμό αυτής και της VOICECOLOUR INVESTMENTS LIMITED) και του κ. Δημήτριου Θεοδωρίδη, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου αυτών επί μετοχών της Εταιρείας, όπως τα εν λόγω δικαιώματα διαμορφώθηκαν στις 20/01/2022, γνωστοποιεί τις ακόλουθες μεταβολές επί των δικαιωμάτων ψήφου επί των μετοχών της Εταιρείας:

Την 20/01/2022 η VOICECOLOUR INVESTMENTS LIMITED, η οποία έχει νομίμως συσταθεί και υφίσταται σύμφωνα με το Δίκαιο της Δημοκρατίας της Κύπρου και έχει μοναδικό μέτοχο την εταιρεία με την επωνυμία STRONGVIEW HOLDINGS LIMITED, απέκτησε 3.000.000 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,247% του συνόλου των μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, της Εταιρείας, μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης από την STRONGVIEW HOLDINGS LIMITED. Κατόπιν των ανωτέρω, η STRONGVIEW HOLDINGS LIMITED κατέχει συνολικά, άμεσα και έμμεσα, 6.934.373 μετοχές ήτοι ποσοστό 14,44% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας έναντι προηγούμενου ποσοστού 14,44% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, το οποίο κατείχε άμεσα.

Επιπλέον, ο κ. Δημήτριος Θεοδωρίδης κατέχει άμεσα 167.624 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,35% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της Εταιρείας και περαιτέρω ως μοναδικός μέτοχος ελέγχει την STRONGVIEW HOLDINGS LIMITED και έτσι κατέχει έμμεσα 6.934.373 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 14,44% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της Εταιρείας. Έτσι ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει άμεσα και έμμεσα ο κ. Δημήτριος Θεοδωρίδης παραμένει αμετάβλητος στο ποσοστό 14,79% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.