2022

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (Γνωστοποίηση συναλλαγών)

Παιανία 08/07/2022

Η ανώνυμη εταιρεία «ΙΝTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (δ.τ. INTRAKAT) (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, ότι  τα παρακάτω πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία και πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, στις 05.07.2022 προέβησαν στις ακόλουθες συναλλαγές:

  • Η εταιρεία STRONGVIEW HOLDINGS LIMITED, νομικό πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με τον κ. Δημήτρη Θεοδωρίδη, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μεταβίβασε εξωχρηματιστηριακά λόγω πώλησης 5.932.690 μετοχές της Εταιρείας, με συνολικό αντίτιμο 17.501.435,50 ευρώ,
  • η εταιρεία VOICECOLOUR INVESTMENTS LIMITED, νομικό πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με τον κ. Δημήτρη Θεοδωρίδη, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μεταβίβασε εξωχρηματιστηριακά λόγω πώλησης 3.000.000 μετοχές της Εταιρείας, με συνολικό αντίτιμο 8.850.000 ευρώ,
  • η εταιρεία DANECH ESTATE Ι LTD, νομικό πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με τον κ. Λουκά Λαζαράκη, Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, μεταβίβασε εξωχρηματιστηριακά λόγω πώλησης 7.824.069 μετοχές της Εταιρείας, με συνολικό αντίτιμο 23.081.003,55 ευρώ,
  • ο κ. Πέτρος Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος & Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μεταβίβασε εξωχρηματιστηριακά λόγω πώλησης 1.993.846 μετοχές της Εταιρείας, με συνολικό αντίτιμο 5.881.845,70 ευρώ, εκ των οποίων 93.846 μετοχές τηρούνταν σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα του κ. Πέτρου Σουρέτη με συνδικαιούχους τα τέκνα του Κωνσταντίνο και Αθανασία Σουρέτη,
  • ο κ. Δημήτριος Παππάς, Εντεταλμένος Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μεταβίβασε εξωχρηματιστηριακά λόγω πώλησης 909.545 μετοχές της Εταιρείας, με συνολικό αντίτιμο 2.683.157,75 ευρώ, και
  • ο κ. Χαράλαμπος Καλλής, Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας, μεταβίβασε εξωχρηματιστηριακά λόγω πώλησης 974 μετοχές της Εταιρείας, με συνολικό αντίτιμο 837.723,30 ευρώ.